جلسات آموزش گیتار و خوانندگی »

اطلاعات تماس با پشتیبانی تاروس »

مشاهده نماد اعتماد پرداخت تاروس »

مشاهده پیج اینستاگرام تاروس »

آموزش نت خوانی گیتار

آموزش نت خوانی گیتار

 

مدرس و طراح: نادر محمدی

ناشر: وب سایت تاروس

پشتیبانی: ⇐ مشاهده اطلاعات تماس

 

 • آموزش نت خوانی گیتار قسمت اول:

 1. مقدمه
 2. نت نگاری در موسیقی
 3. حامل چیست؟
 4. کلید سُل
 5. نت ها در محدوده حامل
 6. میزان
 7. کسر میزان (میزان نما)
 8. نت ها
 9. دست راست
 10. دست چپ
 11. ضربه بصورت دست باز
 12. جایگاه نت E روی حامل (سیم ۱ دست باز)
 13. جایگاه نت B روی حامل (سیم ۲ دست باز)
 14. جایگاه نت G روی حامل (سیم ۳ دست باز)
 15. سکوت سیاه
 16. تمرین

 17. جایگاه نت F روی حامل (فرت ۱ سیم ۱)
 18. دو لا خط پایان
 19. تمرین (با استفاده از ۲ نت E و F)
 20. جایگاه نت G روی حامل (فرت ۳ سیم ۱)
 21. تمرین (با استفاده از ۳ نت E و F و G)
 22. تمرین (نواختن ۳ نت E و F و G با پرش های ملودیک)
 23. استفاده از نت سفید
 24. تمرین (قطعه Tick Tock)
 25. استفاده از نت سفید نقطه دار
 26. تمرین (یک والس آسان)
 27. جایگاه نت C روی حامل (فرت ۱ سیم ۲)
 28. تمرین (با استفاده از ۲ نت B و C)
 29. جایگاه نت D روی حامل (فرت ۳ سیم ۲)
 30. تمرین (با استفاده از ۳ نت B و C و D)
 31. تمرین (نواختن ۳ نت B و C و D با پرش های ملودیک)
 32. تمرین (قطعه Countdown)
 33. تمرین (قطعه Yankee Doodle)
 34. تمرین (قطعه Barbara Ann Waltz)
 35. تمرین (قطعه Jingle Bells)
 36. تمرین (بخش آوازی سمفونی نهم بتهوون)
 37. تمرین (والس برای ۲ سیم E و B)
 38. تمرین (قطعه Round The Mulberry Bush)
 39. تمرین (قطعه Shoo Fly)
 40. آکورد چیست؟
 41. آکورد G (سُل ماژور)
 42. آکورد G7 (سُل سِوِن)
 43. آکورد C (دو ماژور)
 44. تمرین (نت نگاری آکوردهای ساده شده)
 45. تمرین (ملودی و آکورد)
 46. موسیقی برای دو گیتار
 47. دو لا خط ها
 48. مختصر نویسی آکوردهای تکراری
 49. تمرین (اجرای دونوازی آکورد و ملودی قطعه Down In The Valley)
 50. جایگاه نت A روی حامل (فرت ۲ سیم ۳)
 51. تمرین (با استفاده از ۲ نت G و A)
 52. تمرین (قطعه Lightly Row)
 53. تمرین (والس برای ۲ سیم G و B)
 54. تمرین (قطعه ‘Swingin’ An’ Pickin)
 55. تمرین (قطعه Twinkle, Twinkle, Little Star)
 56. تمرین (قطعه Elva Lee Waltz)
 57. آشنایی با نت چَنگ

 58. تمرین (با استفاده از نت های چنگ)
 59. معنی و کاربرد واژۀ » Da Capo
 60. معنی و کاربرد واژۀ » al Fine
 61. معنی و کاربرد واژۀ » D.C. al Fine
 62. تمرین (قطعه Tom Dooley)
 63. نکته ای در مورد روش تمرین
 64. تمرین (قطعه Skip To My Lou)
 65. نشانه های موسیقی
 66. دیِز
 67. بِمُل
 68. بِکار
 69. کسر میزان
 70. علامت سر کلید
 71. تمرین (گام G)
 72. تمرین (گام G با الگوهای ریتمیک مختلف)
 73. آکورد D7 (رِ سوِن)
 74. تمرین (ملودی و آکورد)
 75. تمرین (قطعه Beautiful Brown Eyes)
 76. میزان های ناقص
 77. علامت های عَرَضی
 78. تمرین (قطعه Tisket, A Tasket)
 79. نقطه و نقش آن
 80. نت سیاه نقطه دار
 81. شیوه شمارش نت های نقطه دار
 82. تمرین (قطعه خیابان های لارِدو)
 83. تشکیل آکورد برای چهار سیم
 84. تمرین (قطعه ‘Swingin’ An’ Pickin)
 85. تمرین (قطعه This Old Man)
 86. نت گِرد
 87. جایگاه نت D روی حامل (سیم ۴ دست باز)
 88. جایگاه نت E روی حامل (فرت ۲ سیم ۴)
 89. جایگاه نت F روی حامل (فرت ۳ سیم ۴)
 90. جایگاه نت #F روی حامل (فرت ۴ سیم ۴)
 91. تمرین (روی سیم چهارم)
 92. تمرین (قطعه Long Long Ago)
 93. سکوت ها
 94. خط اتحاد
 95. تمرین (قطعه Billy Boy)
 96. آکورد Dm (رِ مینور)
 97. آکورد A7 (لا سِوِن)
 98. والس در گام مینور
 99. تمرین (قطعه Oh, Susanna)
 100. تمرین (قطعه Can Can)
 101. جایگاه نت A روی حامل (فرت ۵ سیم ۱)
 102. آکورد C (دو ماژور)
 103. تمرین (قطعه There Is A Travern In The Town)
 104. آکورد Am (لا مینور)
 105. آکورد E7 (می سِوِن)
 106. آکورد E (می ماژور)
 107. تمرین (قطعه Aura Lee)
 108. امتحان

 109. جایگاه نت A روی حامل (سیم ۵ دست باز)
 110. جایگاه نت B روی حامل (فرت ۲ سیم ۵)
 111. جایگاه نت C روی حامل (فرت ۳ سیم ۵)
 112. تمرین (روی سیم پنجم)
 113. تمرین (قطعه Coming ‘Round The Mountain)
 114. تمرین (قطعه Patriotic Song)
 115. تمرین (ریتم خوانی)
 116. تمرین (قطعه Camptown Races)
 117. آکورد G (سل ماژور)
 118. آکورد Em (می مینور)
 119. تمرین (قطعه Sweet Besty From Pike)
 120. آکورد C (دو ماژور)
 121. آکسان (تاکید)
 122. تمرین (قطعه گروه یک نفره)
 123. تمرین (قطعه Little Brown Jug)
 124. تمرین (قطعه I’m A Yankee Doodle Dandy)
 125. تمرین (ریتم خوانی)
 126. فِرمات یا نقطه توقف (Fermat)
 127. تمرین (قطعه Jimmy Crack Corn)
 128. تمرین (قطعه When The Saints Go Marching In)
 129. تمرین (قطعه ای از روبرت شومان)
 130. گام C (دو ماژور)

 131. تمرین (قطعه Julida Polka)
 132. تمرین (قطعه Chiapanecas)
 133. جایگاه نت E روی حامل (سیم ۶ دست باز)
 134. جایگاه نت F روی حامل (فرت ۱ سیم ۶)
 135. جایگاه نت G روی حامل (فرت ۳ سیم ۶)
 136. تمرین (با استفاده از ۳ نت E و F و G روی سیم ششم)
 137. تمرین (قطعه Looby Lou)
 138. تمرین (قطعه قایق رانان رود ولگا)
 139. باس متغیر
 140. تمرین (آکورد و خطوط باس)
 141. باس متغیر آکوردها
 142. تمرین (آکوردهای D و G و A7 با استفاده از باس متغیر)
 143. گام D (رِ ماژور)
 144. تمرین (قطعه Cowboy Jack)
 145. تمرین (قطعه Cuckoo Waltz)
 146. تمرین (قطعه Careless Love)
 147. تمرین (قطعه Old Macdonald Had A Farm)
 148. تمرین (قطعه You Are The One Near My Heart)

 

 • آموزش نت خوانی گیتار قسمت دوم:

  1. تئوری آکوردها
  2. نام گذاری آکوردها
  3. نحوه تشکیل آکوردهای ماژور
  4. نحوه تشکیل آکوردهای مینور
  5. تمرین قطعه this train
  6. تمرین قطعه tarara boom de ay
  7. تمرین قطعه guess my name
  8. تمرین قطعه Michael, row the boat
  9. تمرین قطعه the big rock candy mountain
  10. تمرین قطعه andante from surprise symphony
  11. تمرین تمرینی برای شمارش
  12. تمرین قطعه hop, hop, hop
  13. علامت های کسر میزان ۴/۴
  14. این علامت معروف است به » COMMON TIME
  15. این علامت معروف است به » ALLA BREVE
  16. آکورد شکسته (آرپژ)
  17. تمرین قطعه melody from raymond
  18. تمرین قطعه my bonnie
  19. یونیسون (همصدا)
  20. تمرین قطعه والس جنگل سبز
  21. تمرین قطعه ای با استفاده از آکورد، باس متغیر و حرکت در باس
  22. تمرین قطعه the caisson song
  23. تمرین قطعه cockles and mussels
  24. دوئت گیتار
  25. تمرین یک قطعه دوئت گیتار
  26. تمرین قطعه down by the riverside
  27. نت های آنهارمونیک (مترادف)
  28. گام کروماتیک
  29. تمرین قطعه والس کروماتیک
  30. گام F (فا ماژور)
  31. تمرین قطعه frere jacques
  32. تمرین قطعه joy to the world
  33. تمرین برای گرفتن آکورد F

  34. تمرین تمرینی برای آکوردهای C7 و F
  35. بِکار در گام F
  36. تمرین تمرینی برای بمل و بکار
  37. تمرین تمرینی در گام F
  38. تمرین قطعه oh! Them golden slippers
  39. تمرین قطعه a bicycle built for two
  40. تمرین قطعه worried man
  41. تمرین قطعه who’s gonna shoe your pretty little foot?
  42. اِتود (Etude)
  43. تمرین یک تمرین اتود
  44. تمرین اتود در گام C (دو ماژور)
  45. تمرین دوبل نت ها
  46. تمرین قطعه faith of our fathers
  47. تمرین قطعه marines hymn
  48. تمرین قطعه music in the air
  49. تمرین قطعه count off!
  50. تمرین قطعه drink, drink polka
  51. تمرین قطعه beautiful dreamer
  52. تمرین قطعه the yellow rose of texas
  53. تمرین قطعه مارش اسلاو
  54. تمرین قطعه minka, minka
  55. تمرین قطعه امواج دانوب
  56. تمرین قطعه cielito lindo
  57. تمرین قطعه south on 95
  58. تمرین قطعه largo from new world symphony
  59. چنگ نقطه دار و دولا چنگ
  60. تمرین قطعه i’ve been working on the railroad
  61. تمرین قطعه viva l’amor
  62. تمرین قطعه باغ های روستا
  63. تمرین تمرین ملودی و آکورد
  64. تمرین قطعه the beautiful country
  65. تمرین قطعه humoresque
  66. تمرین قطعه bury me not on the lone prair-ee

 

دوستان، نت خوانی معمولا برای یادگیری ملودی ها و یا قطعه های کلاسیک که بصورت بی کلام (بدون خوانندگی) هستند استفاده می شود. اگر به اجرای همزمان گیتار و خوانندگی علاقه دارید، از مجموعه آموزش گیتار سبک پاپ با پشتیبانی «تاروس» استفاده کنید

 


پیشنهادی  دانلود یکجا مجموعه کامل آموزش گیتار سبک پاپ (نوازندگی همراه با خوانندگی)پیشنهادی دانلود رایگان و یکجا مجموعه کامل آموزش خوانندگی سبک پاپ (خوانندگی عمومی)


 

درباره مجموعه آموزش نت خوانی گیتار «تاروس»

این مجموعه به زبان فارسی می باشد و با پشتیبانی وب سایت تاروس ارائه شده است.

برای شروع یادگیری نت خوانی گیتار از طریق مجموعه آموزش نت خوانی گیتار با پشتیبانی سایت تاروس نیاز نیست اطلاعات قبلی در زمینه نت خوانی گیتار داشته باشید. زیرا که آموزش ها از پایین ترین سطح شروع شده و با اصول استاندارد رو به مراحل متوسطه و حرفه ای ادامه می دهیم.

این مجموعه دارای پشتیبانی دائمی و رایگان می باشد. در هر قسمت اگر سوال یا مشکلی برای شما پیش آمد راهنمای شما هستیم. از طریق  این لینک با پشتیبانی سایت تاروس در ارتباط باشید.

در صورتی که مجموعه آموزش نت خوانی گیتار با پشتیبانی «تاروس» را به اندازه کافی تمرین داشته باشید، نیاز به شرکت در کلاس های آموزش حضوری نت خوانی گیتار ندارید و نخواهید داشت. حتما با حوصله تمرین کنید و ادامه دهید

 

آموزش نت خوانی گیتار

 

 • دریافت یکجا مجموعه آموزش نت خوانی گیتار «تاروس»

 

 • این مجموعه به تعداد تمریناتی که در بالا مشاهده فرمودید، دارای عکس های با کیفیت از نتِ این تمرینات یا قطعه ها می باشد که در صورت تمایل می توانید از آن ها پرینت بگیرید و بصورت جزوه نیز داشته باشید.

 

 • همچنین این مجموعه به تعداد تمریناتی که در بالا مشاهده فرمودید، دارای فایل صوتی آموزشی نحوه اجرای تمرینات با سرعت های کند و تند می باشد.

 

 • همچنین توضیحاتِ کامل (تئوری) و تصاویر نت ها در قالب PDF بصورت منظم و مرحله به مرحله قرار داده شده است.

 

 • این مجموعه، اولین و تنها مجموعه آموزش نت خوانی گیتار در کشور است که دارای پشتیبانی و رفع اشکال بصورت دائمی و رایگان می باشد

 

 • (حتی هنرجویانی که از آموزش های ما استفاده نمی کنند نیز رفع اشکال برای آن ها توسط ما به رایگان انجام می شود!)

 

 • با توجه به اینکه زمان و زحمات بسیار زیادی برای ساخت این مجموعه صرف شده، با احترام، لینک دانلود یکجا این مجموعه، با پرداخت مبلغ ۵۹ هزار تومان، برای شما ظاهر می شود و همچنین بصورت اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل (پست الکترونیکی) شما ارسال می گردد.

 

 • همانطور که شاید بدانید، این مبلغ از مبلغ یک جلسه آموزش بصورت حضوری نیز پایین تر است! ضمن اینکه کیفیت تدریس ما در سطح بسیار بالایی قرار دارد و با وجود این مجموعه و پشتیبانی که از طرف ما دریافت می کنید، هیچگاه نیاز به شرکت در کلاس های حضوری نخواهید داشت.

 

 • حجم فایل: ۲۳۶ مگابایت

 

 • برای پرداخت آنلاین و دریافت اتوماتیک مجموعه آموزش نت خوانی گیتار با پشتیبانی تاروس، لطفا بر روی دکمه «خرید» کلیک کرده و مراحل پرداخت را انجام دهید.

 

خرید

 

 • همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت، این مجموعه از طریق واتس اپ، تلگرام و یا ایمیل (جیمیل) تقدیم شما می گردد. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با  پشتیبانی سایت تاروس در ارتباط باشید.

 

دوستان در آخر باز هم یادآوری می کنم که هر قسمت اگر سوال یا مشکلی برایتان پیش آمد، از طریق صفحه پشتیبانی با ما در ارتباط باشید، حتما راهنمای شما هنرآموزان گرانقدر هستیم

 

♥ موفقیت شما آرزوی قلبی ما است ∴ تاروس ♥

 

حمایت لینکی از سایت تاروس