تاروس به معنای آرامش دهنده، آفریننده هنرهای زیبا، زیبایی و خوش شانس می باشد